Regulamin

W trosce o kondycję naszych samochodów, przedstawiamy parę zasad, których prosimy przestrzegać użytkując nasze samochody.

– Zwrotu pojazdu zatankowanego i czystego zgodnie z stanem pojazdu przy wydaniu.

– Utrzymania pojazdu w dbałości o jego płyny eksploatacyjne ( sprawdzać i w konieczności uzupełnić płyny w szczególności olej silnikowy, płyn hamulcowy, płyn chłodniczy ) 

– Samochód posiada stały monitoring GPS – Najemca jest zobowiązany do przestrzegania komunikatów oraz ostrzeżeń wynikających z powiadomień przez centrum monitoringu firmy i Wynajmującego odnośnie eksploatacji pojazdu .

– Utrzymania pojazdu w stanie wizualnym i technicznym ( mycie pojazdu wyłącznie z użyciem myjni ręcznej )

– Przestrzegania zasad zawartych w instrukcji samochodu, a przede wszystkim chłodzenia i rozgrzania oleju oraz pozostałych elementów eksploatacyjnych ( skrzynia , silnik , dyferencjał ) przed jak i po każdej jeździe . 

– Nie przekraczania 3500 obr. / min silnika do momentu osiągnięcia min. 80C temperatury oleju.

– W pojeździe nie wolno palić tytoniu, przewozić zwierząt i podobnych substancji, które mogą spowodować uszkodzenia w tapicerce . 

– Poinformowania wynajmującego o każdej kontrolce i każdym komunikacie wyświetlającym się na desce rozdzielczej. 

– Stosowania w samochodach tylko paliwa Pb98/100 lub ON w przypadku pojazdów z silnikiem diesla

– Tankowania paliw tylko na stacjach firm takich jak: Orlen, BP, Shell.

– Przestrzegania dopuszczalnej prędkości oraz stosowania się do przepisów ruchu drogowego. 

– Nie przewożenia większej ilości osób oraz większej masy ładunku niż określona w dowodzie pojazdu , niezależnie od tego czy taki przewóz ma charakter wyjątkowy czy zaplanowany. 

– Nie świadczenia usług holowniczych i rozruchowych innych pojazdów z wykorzystaniem obecnie wynajętego. 

– Nie przewożenia materiałów żrących , brudzących, o ostrych krawędziach , które mogą spowodować uszkodzenie lub zabrudzenie pojazdu. 

– Nie przewożenia materiałów , substancji i przedmiotów których posiadanie jest zabronione przepisami prawa. 

– W przypadku uszkodzenia części wymiennych najemca jest zobowiązany do uregulowania wartości szkody przy zwrocie samochodu. 

– W przypadku szkody całkowitej najemca zobowiązuje się do zapłaty różnicy pomiędzy wartością samochodu, a kwotą wypłaconą przez ubezpieczyciela.